متن ها و مطالب خواندنی

 


همراه

تقدیم به همراهم...

ای همراه وهمدل: چقدر مهربان آمدی.قدم به باغ خشکیدهءدلم گذاشتی وباعطر افشانی این باغ بی برگ وبار را زندگی بخشیدی..

درختان خشکیده از وجودت سبزی به خود گرفتند وسبزه های طلائی شده دوباره جوان شدندوبه قهقهه های خوش زندگی ادامه دادند..

من دراین بین به تو تکیه دادم وهمه چیز رادر تو رها کردم..

خواستم خودم باشم وبه ندای دلم گوش کنم وکردم..

ای همراه ای آشنای من تو کجا پنهان بودی؟؟

سالها از پس تو میدویدم ولی سرابی بیش نمیدیدم.اما نمیدانم چطور شد واز کجا این شوخی زیباواین ندای زندگی در تمام وجودم شکوفه زد وریشه کرد وبه طراوت وشادابی رسید..

آرزویت نیز برایم آرزو شده بود.اما با آمدنت حس جوانی,عاشقی,زندگی,زنده بودن وزنده ماندن رادوباره در وجودم وبند بند احساسم شعله ور کردی وبه آتش کشیدی تمام آنچه که رانباید میداشتم وداشتم!وبه تجلی رساندی آنچه که رانداشتم و باید میداشتم...!!!:: موضوعات مرتبط: عاشقانه// دلنوشته ها


من و دل

 دلم را به ناچیز ربودند ولی من ودل سالهاست با هم تبانی کرده ایم که خلوت یکدیگر را پر کنیم..

حریم ما دست نیافتنی ست..

تنهائی زیباترین وصادق ترین همراه است که همیشه در کنار من ودل است...!!!:: موضوعات مرتبط: عاشقانه// دلنوشته ها


انسانیت

 همسایه ام از گرسنگی مرد!بستگانش در عزایش گوسفندها سر بریدند...!!!:: موضوعات مرتبط: نکته های آموزنده// نکته های خواندنی


مادر

 قند خون مادر بالاست,,اما دلش همیشه شور میزند برای ما..

اشکهای مادر مروارید شده است در صدف چشمانش,دکترها اسمش را آب مروارید گذاشتند..

حرفها دارد چشمان مادر,,دستانش را نوازش میکنم..داستانی دارد دستانش!!

ادعای عشق میکنیم وفراموش کرده ایم رنگ چشمهای مادرمان را...!!!:: موضوعات مرتبط: بدون موضوع// بدون موضوع


رویای شیرین

گاهی تورا از دور خواب ببینم کافیست..خواب نازی که هرگز دوست نداشتم بیدار شوم..

خوابی که نیاز نبود در آن خودم راپنهان کنم..

خوابی که میتونستم تمام احساسم را بدون خجالت نثارت کنم وتونیز با محبتی که فقط در خواب ازم دریغ نمیکنی

در کنارم باشی..

چه رویای شیرینی...!!!:: موضوعات مرتبط: عاشقانه// دلنوشته ها


عاشقانه

 عاشقانه هایم را عاشقانه بخوان..

بی قراریهایم را بی قرار بخوان..

وتنهائیهایم را باکسی بخوان که هنگام گریستن سرت را روی زانویش گذارد وتنهایی توراپر کند...!!!:: موضوعات مرتبط: بدون موضوع// بدون موضوع


حکایت

حکایت من حکایت کسی است که عاشق دریا بود,دلباختهء سفر بوداما همسفر نداشت..

حکایت کسی است که زجر کشید اماضجه نزد,,زخم داشت وننالید,گریه کرد اما اشک نریخت..

حکایت من حکایت کسی است که پراز فریاد بود,اماسکوت کرد تا همهءصداها را بشنود...!!!:: موضوعات مرتبط: بدون موضوع// بدون موضوع


خیال

 چه زیبا سخن میگویی,چه زیبا نگاه میکنی وچه گرم وآفتابی رفاقت میکنی..

گرمای دستانت سوزانندهءاحساس من وتجلی روح من..

شیوایی کلامت آرامش دل بیقرار من ونجوای هرروزت دلگرمی زندگی من..

ای خوب!ای بهترین!!نمیدانم چه هستی,که هستی؟! اما میدانم که ماندنت نیاز است وبودنت محال...!!!:: موضوعات مرتبط: بدون موضوع// بدون موضوع


دلتنگی

خدایا!دلم تنگ شده,واسه یه حالت چطورهءاز ته دل,واسه یه دوست دارمه از ته دل..خدایا چرا آدمات سنگی شدن؟؟توکه به اونا روح داده بودی!تو که به اونا احساس داده بودی!!خدایا دلم واسه یه احساس ازته دل تنگ شده..ازبس دروغ شنیدم,ازبس ریا دیدم,دلم واسه یه دوستی از ته دل تنگ شده..ازاینکه گفتن هستن ونبودن,ازاینکه گفتن نترس تنهات نمیزارم وگذاشتن وگذشتن خسته ام..ازاینکه باور کنم کنارم هستن ونباشن خسته ام..خدایا دلم واسه یه کنارتمه از ته دل تنگ شده..خدایا!!دلم تنگه واسه کسی که از ته دل بگه منم دلم واست تنگه...!!!:: موضوعات مرتبط: بدون موضوع// بدون موضوعنمایش صفحه ی 1 از 1